ΑΣΚΗΣΕΙΣ ("ΤΕΣΤ") ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

2015-08-31 14:01

                1.             Χωρίστε τις λέξεις: "κρυφτό", "νοσταλγία", "κάμπος", "έγκυρος", "τζιτζίκι", "καλυμμένα", "πάντα", "αγκάθι", "άλλος", "θάρρος", όπως στη λέξη που ακολουθεί: "πη-γαί-νω".

 

                                α.             …………………………………

                                                Βαθμοί 0,2              Βαθμολογία…….

                                β.             …….…………….……………..

                                                Βαθμοί 0,2              Βαθμολογία…….

                                γ.             …………………………………

                                                Βαθμοί 0,2              Βαθμολογία.........

                                δ.             …………………………………

                                                Βαθμοί 0,2              Βαθμολογία.........

                                ε.             …………………………………

                                                Βαθμοί 0,2              Βαθμολογία.........

                                στ.           …………………………………

                                                Βαθμοί 0,2              Βαθμολογία.........

                                ζ.             …………………………………

                                                Βαθμοί 0,2              Βαθμολογία.........

                                η.             …………………………………

                                                Βαθμοί 0,2              Βαθμολογία.........

                                θ.             …………………………………

                                                Βαθμοί 0,2              Βαθμολογία.........

                                ι.              …………………………………

                                                Βαθμοί 0,2              Βαθμολογία.........

 

Ο σωστός χωρισμός των λέξεων είναι: "κρυ-φτό", "νο-σταλ-γί-α", "κά-μπος", "έ-γκυ-ρος", "τζι-τζί-κι", "κα-λυμ-μέ-να", "πά-ντα", "α-γκά-θι", "άλ-λος", "θάρ-ρος".

Απάντηση και μάλιστα ολόσωστη πέρνοντας άριστα, απέστειλε μόνο μια σκακίστριά μας η μαθήτρια Γ΄ Δημοτικού Πλέτσια Κωνσταντίνα.

Ελπίζουμε στην κατανόηση των φίλων μας για τον αργό ρυθμό ενημερώσεως της ιστοσελίδας. Αυτό οφείλεται στην έλλειψη εμπειρίας μας σε θέματα διαδικτύου και ειδικά στο χειρισμό των ιστοσελίδων. Εκτιμούμε ότι σε λίγο καιρό θα έχουμε καλύτερη ροή ενημέρωσης.

Σας ευχαριστούμε!