ΓΕΝΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ Α.Π.Ο. ΑΙΓΛΗ ΠΑΠΑΓΟΥ (ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2017-2018)

2017-09-14 10:39

ΓΕΝΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ Α.Π.Ο. ΑΙΓΛΗ ΠΑΠΑΓΟΥ

(ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2017-2018)

 

 

ΓΕΝΙΚΑ

 

          Έναρξη Εγγραφών και ελαφράς προπόνησης: Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου, από 18.00 έως 21.30.

          Τμήματα που θα λειτουργήσουν, γενικά, όπως στον Πίνακα Τμημάτων παρακάτω, (σελ. 5).

          Τμήματα που θα λειτουργήσουν αμέσως από 6/9/17 και για τα οποία παρακαλούνται όσοι θα συμμετάσχουν να συμπληρώσουν τη συνημμένη Φόρμα Εγγραφής-Συμμετοχής Μαθητή και να την αποστείλουν στο e-mail: panioan@otenet.gr μέχρι 10 Σεπτεμβρίου:

          -        Τα Τμήματα του Βασικού Κορμού (Τετάρτη και Σάββατο απόγευμα), όπως στον Πίνακα παρακάτω.

          -        Το Μεικτό Τμήμα (Σάββατο μεσημέρι), όπως στον Πίνακα παρακάτω.

          -        Τα Τμήματα Επιλέκτων 1 και 2 Σάββατο πρωί προς μεσημέρι), όπως στον Πίνακα παρακάτω.

          -        Τα Τμήματα των Επιλέκτων 3 και 4 (Πέμπτη απόγευμα), όπως στον Πίνακα παρακάτω.

          Σημείωση:

          Μέχρι να οριστικοποιηθεί το Πρόγραμμα, δηλαδή μέχρι τέλους Σεπτεμβρίου, τα μαθήματα θα είναι αφενός μεν αναγνωριστικά για να διαπιστωθεί το επίπεδο γνώσεων και εν γένει δυναμικότητας του κάθε παιδιού, αφετέρου δε μαθήματα προετοιμασίας και ομαλής εντάξεως των μαθητών στο τελικό Τμήμα τους, με την έννοια ότι το πρόγραμμα μαθημάτων κάθε τμήματος θα διαμορφωθεί με βάση το μέσο όρο των δυνατοτήτων και του επιπέδου των κατά περίπτωση παιδιών. Μετά από αυτή τη διαδικασία και συγκεκριμένα από την 1η Οκτωβρίου και μετά, ενδεχομένως να δημιουργηθούν και άλλα τμήματα, ανάλογα με τις δηλώσεις συμμετοχής και το επίπεδο των παιδιών, όπως αυτό θα έχει εκτιμηθεί από τα προκαταρκτικά μαθήματα του Σεπτεμβρίου.

          Τα μαθήματα αυτά θα περιλαμβάνουν: παρτίδες, αναλύσεις παρτίδων, ασκήσεις, προκαταρκτικά μαθήματα σε νέους αρχαρίους (μόνο για το Τμήμα των Αρχαρίων), περιλήψεις διαφόρων αντικειμένων για τους ημιπροχωρημένους και προχωρημένους, επιπλέον δε, σε κάποια απ’ αυτά, θα περιλαμβάνεται και δοκιμασία επιλογής (βλ. παρακάτω στην παράγραφο «Δικαίωμα και Προϋποθέσεις Φοιτήσεως σε κάθε Τμήμα»).

          Όσοι εξ αυτών που θα παρακολουθήσουν τα μαθήματα του Σεπτεμβρίου επιθυμούν, μπορούν - θα λέγαμε επιβάλλεται - να φέρουν παρτιδόφυλλα παρτίδων τους για ανάλυση.

          Τμήματα που θα λειτουργήσουν από τον Οκτώβριο: Όλα τα υπόλοιπα, αρκεί να υπάρχουν ενδιαφερόμενοι. Προς τούτο θα πρέπει και σ’ αυτή την περίπτωση όσοι ενδιαφέρονται να συμπληρώσουν τη συνημμένη Φόρμα Εγγραφής-Συμμετοχής Μαθητή και να την αποστείλουν στο e-mail: panioan@otenet.gr μέχρι 10 Σεπτεμβρίου.

 

          Επισήμανση: Επισημαίνεται ότι κατά τον Σεπτέμβριο οι μαθητές επιλέγουν τμήμα, ενώ από τον Οκτώβριο θα ισχύει το αντίστροφο: ο Όμιλος θα επιλέγει μαθητές για κάθε Τμήμα, ανάλογα με το επίπεδο και τη δυναμικότητα των μαθητών, όπως αυτά θα έχουν προκύψει και εκτιμηθεί κατά τη διάρκεια των αναγνωριστικών μαθημάτων του Σεπτεμβρίου.

 

ΚΟΣΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

 

          Εγγραφή: Το αντίστοιχο της μηνιαίας κατά περίπτωση συνδρομής.

          Βασική Μηνιαία Συνδρομή για όλα τα Τμήματα: 10 ευρώ. Για δύο μέλη της ίδιας οικογένειας σύνολο 15 ευρώ. Για τρία ή περισσότερα μέλη της ίδιας οικογένειας σύνολο 20 ευρώ. Η συνδρομή αυτή καλύπτει τα βασικά λειτουργικά έξοδα του Ομίλου και πρέπει να καταβάλλεται απ’ όλους τους μαθητές οι οποίοι κάνουν χρήση της αίθουσας. Η συνδρομή του πρώτου μήνα πληρώνεται στο 100% εάν μετά την εγγραφή απομένουν μέχρι το τέλος του μήνα πάνω από δύο εβδομάδες (δύο μαθήματα), ενώ εάν τα μαθήματα που απομένουν είναι δύο πληρώνεται το 50% αυτής, τέλος δε, αν το απομένον μάθημα είναι μόνο ένα, δεν πληρώνεται.

          Συνδρομή Ιουνίου: Καταβάλλεται στο 50% μέχρι την 31η Δεκεμβρίου.

          Επιπλέον Συνδρομή για τα Ειδικά Τμήματα (Επιλέκτων κ.τ.λ.): Πλέον της Βασικής Μηνιαίας Συνδρομής την οποία καταβάλλουν όλοι, οι μαθητές των Ειδικών Τμημάτων υποχρεούνται να πληρώσουν και το οριζόμενο για κάθε περίπτωση αντίτιμο, δεδομένου ότι τα Ειδικά Τμήματα, πλην αυτών στα οποία διδάσκει αμισθί ο Πρόεδρος του Ομίλου, είναι αυτοχρηματοδοτούμενα και το συνολικό κόστος τους θα επιμερίζεται στους συμμετέχοντες.

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΦΟΙΤΗΣΕΩΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΤΜΗΜΑ

 

Τμήματα Βασικού κορμού:

          Δικαίωμα συμμετοχής έχει κάθε μαθητής (είτε ανήλικος είτε ενήλικος), ανάλογα με το επίπεδο του καθενός, αρκεί να έχει εγγραφεί και να έχει προπληρώσει τη συνδρομή του μήνα.

Αρχαρίων:

          Δικαίωμα συμμετοχής έχει όποιος έχει εγγραφεί, έχει ξεκινήσει τη διαδικασία για την έκδοση Δελτίου Αθλητού, έχει προπληρώσει τη συνδρομή του μήνα και ξεκινά τα μαθήματα σκακιού εφέτος ή, αν κατά την προηγούμενη χρονιά ήταν μαθητής του Τμήματος Αρχαρίων, αλλά επιθυμεί, με την προτροπή ή έγκριση του Ομίλου, να παρακολουθήσει και φέτος το ίδιο Τμήμα.

Ημιπροχωρημένων:

          Δικαίωμα συμμετοχής έχει κάθε μαθητής που έχει παρακολουθήσει το περυσινό Τμήμα Αρχαρίων ή Ημιπροχωρημένων, έχει Δελτίο Αθλητού στον Όμιλο και, επίσης, κάθε μαθητής που έχει την έγκριση του Προέδρου του Ομίλου, κατόπιν σχετικής εξετάσεως για την αξιολόγηση του επιπέδου του, ενώ οπωσδήποτε, θα πρέπει να έχει εγγραφεί και να έχει προπληρώσει τη συνδρομή του μήνα.

Προχωρημένων-Ενηλίκων:

          Δικαίωμα συμμετοχής έχει κάθε μαθητής που έχει παρακολουθήσει το περυσινό Τμήμα Ημιπροχωρημένων ή Προχωρημένων, έχει Δελτίο Αθλητού στον Όμιλο και, επίσης, κάθε μαθητής που έχει την έγκριση του Προέδρου του Ομίλου, κατόπιν σχετικής εξετάσεως για την αξιολόγηση του επιπέδου του, ενώ οπωσδήποτε, θα πρέπει να έχει εγγραφεί και να έχει προπληρώσει τη συνδρομή του μήνα.

Γυναικών:

          Δικαίωμα συμμετοχής έχει κάθε μαθήτρια που φυσικά ανήκει στο γυναικείο φύλλο, ανεξαρτήτως ηλικίας, έχει Δελτίο Αθλητού στον Όμιλο και έχει εγγραφεί και έχει προπληρώσει τη συνδρομή του μήνα.

Μικτό:

          Δικαίωμα συμμετοχής έχει κάθε μαθητής ο οποίος παρακολουθεί τουλάχιστον ένα από τα τμήματα του Βασικού Κορμού, έχει Δελτίο Αθλητού στον Όμιλο και έχει εγγραφεί και έχει προπληρώσει τη συνδρομή του μήνα.

Επιλέκτων:

          Δικαίωμα συμμετοχής έχει κάθε μαθητής ο οποίος παρακολουθεί τουλάχιστον ένα από τα τμήματα του Βασικού Κορμού, έχει περάσει επιτυχώς από τη δοκιμασία επιλογής η οποία θα έχει καθοριστεί για το συγκεκριμένο τμήμα (και η οποία θα είναι διαφορετική για κάθε τμήμα), έχει Δελτίο Αθλητού στον Όμιλο και έχει εγγραφεί και έχει προπληρώσει τη συνδρομή του μήνα.

          Σχετικά με τη δοκιμασία επιλογής θα πρέπει να επισημανθεί ότι αυτή θεσμοθετείται με μοναδικό σκοπό να ανεβάσει το επίπεδο των μαθητών, να επιτύχει τη σημαντική γι αυτές τις περιπτώσεις ομοιογένεια του Τμήματος και, τέλος, να επισημάνει και να εγγυηθεί την αξιοπιστία και την ποιότητα του των μαθημάτων του συγκεκριμένου τμήματος.

          Η δοκιμασία αυτή μπορεί να περιλαμβάνει είτε γραπτά «τεστ» είτε πρακτική εξέταση επί ή εκτός της σκακιέρας είτε συνδυασμό αυτών, με τρόπο ώστε ο υπεύθυνος εκπαιδευτής να αξιολογήσει σωστά τους μαθητές, προκειμένου να συνθέσει ένα τμήμα με μαθητές ανωτάτου μεν, του ιδίου δε, επιπέδου, και να αποφύγει τη σύνθεση Τμήματος πολλαπλών επιπέδων ή ταχυτήτων, δηλαδή Τμήματος κατ’ επίφαση Επιλέκτων.

          Η αξιολόγηση των μαθητών θα είναι συνεχής και θα ξεκινήσει από το πρώτο μάθημα, ενώ, σε περίπτωση γραπτής δοκιμασίας, η ημερομηνία διεξαγωγής αυτής θα ανακοινωθεί εγκαίρως από τον υπεύθυνο εκπαιδευτή, κατά τρόπον ώστε η τελική επιλογή να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

 

ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΟΡΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΚΥΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ)

 

ΑΡΧΑΡΙΩΝ: ΤΕΤΑΡΤΗ – ΣΑΒΒΑΤΟ: 18.00 – 19.00.

(Επικάλυψη με Τμήμα Ημιπροχωρημένων – Παρτίδες: 18.40-19.00).

 

ΗΜΙΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΩΝ: ΤΕΤΑΡΤΗ – ΣΑΒΒΑΤΟ: 18.40 – 20.30.

(Επικάλυψη με Τμήμα Αρχαρίων – Παρτίδες: 18.40-19.00 και με Τμήμα Προχωρημένων – Παρτίδες: 20.00-20.30).

 

ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: ΤΕΤΑΡΤΗ: 20.00 – 21.30.

(Επικάλυψη με Τμήμα Ημιπροχωρημένων – Παρτίδες: 20.00-20.30. Επιπλέον Παρτίδες: 21.10-21.30).

 

ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: ΣΑΒΒΑΤΟ: 20.00 – 22.30.

(Επικάλυψη με Τμήμα Ημιπροχωρημένων – Παρτίδες: 20.00-20.30. Επιπλέον Παρτίδες: 22.00-22.30).

 

ΕΙΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

 

ΤΜΗΜΑ ΜΕΙΚΤΟ: ΣΑΒΒΑΤΟ 14.15-15.15.

 

ΤΜΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ: ΣΑΒΒΑΤΟ 15.20-16.20.

 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ-1: ΣΑΒΒΑΤΟ 11.00-12.30.

 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ-2: ΣΑΒΒΑΤΟ 12.35-14.05.

 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ-3: ΠΕΜΠΤΗ 18.30-20.00.

 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ-4: ΠΕΜΠΤΗ 20.00-21.30.

 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ-5: ΣΑΒΒΑΤΟ 09.00-11.00 (ενδεχομένως).

 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ-6: ΚΥΡΙΑΚΗ 15.00-16.30 (ενδεχομένως).

 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ-7: ΚΥΡΙΑΚΗ 16.30-18.00 (ενδεχομένως).

 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ-8: ΚΥΡΙΑΚΗ 18.00-19.30 (ενδεχομένως).

 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ-9: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ απόγευμα (ενδεχομένως).

 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ-10: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ απόγευμα (ενδεχομένως).

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ

 

          Μαθήματα Βασικού Κορμού, Γυναικών, Μικτού, Επιλέκτων 1 και 2: Ο Πρόεδρος του Ομίλου.

          Μαθήματα Επιλέκτων 3 και 4: Ο FIDE master ΤΖΟΥΜΠΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ.

          Λοιπά Μαθήματα Επιλέκτων: Υπό την εποπτεία του FIDE master ΤΖΟΥΜΠΑ ΑΝΑΣΤΑΣΗ.

 

ΑΓΩΝΕΣ

 

Ομαδικοί Διασυλλογικοί Αγώνες: Κυριακή πρωί εντός ή εκτός έδρας.

Ατομικοί Αγώνες Προπόνησης στον Όμιλο: Κυριακή πρωί ή απόγευμα, (σύστημα κυκλικό ή Ελβετικό ή Ματς ανά δύο, Σύστημα «Σεβενίγκεν», κ.τ.λ.).

Διάφορα Ατομικά Τουρνουά άλλων διοργανωτών.

 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

          Πλέον της καθαρά σκακιστικής εκπαιδεύσεως οι μαθητές της Σκακιστικής μας Ακαδημίας θα έχουν την ευκαιρία να λάβουν μέρος και να επωφεληθούν από τις Πολιτιστικές, Λογοτεχνικές και Φυσιολατρικές δραστηριότητες στις οποίες συμμετέχει ή οργανώνει ο Όμιλός μας, κυρίως δε να κερδίσουν ηθικά από τα μαθήματα ήθους και ζωής τα οποία χαρακτηρίζουν το Εκπαιδευτικό και Παιδαγωγικό μας έργο, ενώ δε θα τους λείψουν και οι ευκαιρίες να καταξιωθούν και αγωνιστικά, ακολουθώντας το παράδειγμα κάποιων απ’ την πληθώρα των πρωταθλητών μας στο δρόμο προς την κορυφή της επιτυχίας.

 

 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

 

          Θα ήταν ευχής έργο αν είχαμε όλες τις δηλώσεις συμμετοχής το δυνατόν συντομότερο, αν είναι δυνατόν από τώρα, στο e-mail: panioan@otenet.gr και αν όλοι οι ενδιαφερόμενοι ξεκίναγαν την προπόνηση από τις 6/9/17.

          Για πληροφορίες στον Πρόεδρο του Ομίλου, Ιωάννη Παναγάκο, τηλ. 210-65.24.094, 690-65.83.797, καθώς και στην Ιστοσελίδα του Ομίλου στη διεύθυνση: https://a-p-o-aigli-papagoy1.webnode.gr/. Επίσης μπορείτε να ζητήσετε οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση στην ηλεκτρονική διεύθυνση panioan@otenet.gr

          Σχετικό video (οι μικροί μαθητές του Α.Π.Ο. ΑΙΓΛΗ ΠΑΠΑΓΟΥ στην τηλεόραση): https://www.youtube.com/watch?v=4qLgdKAXbOo.

 

          Επισυνάπτονται:

          -        Ανακοίνωση - Φόρμα Δηλώσεως συμμετοχής.

          -        Σχετική Βιβλιογραφία (Απόσπασμα από την υπ’ Αριθμ. Πρωτοκόλλου: 63859/Γ1 Εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με την οποία εντάσσεται το σκάκι στο πρόγραμμα των Δημοτικών Σχολείων, Απόσπασμα από το Άρθρο 34 του Νόμου 2725/1999 (ΦΕΚ 121 Α΄), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Άρθρο 38 του Νόμου Ν. 4115/2013, το οποίο προβλέπει διάφορες πριμοδοτήσεις για την εισαγωγή στις σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, των μαθητών οι οποίοι διακρίνονται σε αγώνες, όπως εισαγωγή χωρίς εξετάσεις στα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. κ.λ.π. Απόσπασμα διάλεξης του Ιωάννη Παναγάκου για τα Αποτελέσματα των Επιστημονικών Ερευνών που τεκμηριώνουν τη Εκπαιδευτική Αξία του Σκακιού, Λίγα λόγια για τον Α.Π.Ο. ΑΙΓΛΗ ΠΑΠΑΓΟΥ, Απόσπασμα από το Καταστατικό του Ομίλου, Απόσπασμα από αφιέρωμα στον Όμιλό μας της εφημερίδας ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, Απόσπασμα από ολοσέλιδο αφιέρωμα στον Όμιλό μας της εφημερίδας ΕΘΝΟΣ, Απόσπασμα από ολοσέλιδο αφιέρωμα στον Όμιλό μας της εφημερίδας ΠΑΠΑΓΟΥ ΠΟΛΙΤΕΙΑ).

 

          Ο Γενικός Γραμματέας                                                                                                                                                             Ο Πρόεδρος

 

 

 

           Κωνσταντίνος Βάθης                                                                                                                                                     Ιωάννης Παναγάκος