ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΟΥ Δ.Σ. ΠΟΥ ΑΝΑΔΕΙΧΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021

2021-11-17 12:03

"Ἔστι μὲν οὖν Ἑλλὰς καὶ ἡ Μακεδονία"

Στράβων ο Αμασεύς (Έλλην γεωγράφος, φιλόσοφος, ιστορικός, 64 π.Χ. - 24 μ.Χ.).

 

                                                                                                                                                                                                                                                                        Παπάγος, 31 Οκτωβρίου 2021

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ Δ.Σ. ΤΗΣ 31/10/2021

 

            Οι εκλεγέντες με τις σημερινές εκλογές ως μέλη του Δ.Σ., αποφάσισαν ομόφωνα την κατανομή των καθηκόντων του Δ.Σ. όπως παρακάτω:

1.         Πρόεδρος:                                                                   Παναγάκος Ιωάννης.

2.         Αντιπρόεδρος:                                                 Τζούμπας Αναστάσιος.

3.         Γενικός Γραμματέας:              Βάθης Κωνσταντίνος.

4.         Ταμίας:                                                                                    Σμιτζ Ιωάννα.

5.         Μέλος:                                                                        Βάρσος Κωνσταντίνος.

6.         Μέλος:                                                                        Ορφανίδου Κωνσταντίνα.

7.         Μέλος:                                                                        Παναγάκος Γρηγόριος.

8.         Μέλος:                                                                        Παναγάκου Ευαγγελία.

9.         Μέλος:                                                                        Παπακωνσταντοπούλου Πηνελόπη.

 

            Ύστερα από εισήγηση του Προέδρου, αποφασίστηκε η ανανέωση της Βεβαίωσης Εκπροσωπήσεως του Ομίλου ενώπιον κάθε νομίμου αρχής, από τον Πρόεδρο Ιωάννη Παναγάκο, με το παρακάτω κείμενο:

«Ως εκπρόσωπος του Σωματείου μας ενώπιον κάθε Δημόσιας ή Τοπικής Αρχής, καθώς και κάθε Φορέως και του κοινού, εξακολουθεί να παραμένει ο Πρόεδρος του Ομίλου, Ιωάννης Παναγάκος του Γρηγορίου, Α.Δ.Τ. Α.Μ. 228459, Α.Φ.Μ. 018183570. Ο παραπάνω εκπρόσωπος εξουσιοδοτείται να έχει πρόσβαση στο σύστημα Ηλεκτρονικής Τραπεζικής winbank».

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΕΚ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗ

 

Βεβαιώνεται ότι η ισχύουσα σύνθεση του Δ.Σ. του Ομίλου κατά την παρούσα περίοδο, έως 31 Ιανουαρίου 2024, είναι η παραπάνω αναγραφόμενη, εκτός και αν το Δ.Σ. αποφασίσει στο μέλλον διαφορετικά, οπότε θα σας ενημερώσουμε άμεσα.

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

 

 

Κωνσταντίνος Βάθης