ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΑΙΓΛΗ ΠΑΠΑΓΟΥ

2022-01-18 14:39

17 Ιανουαρίου 2022

Αρ. Πρωτ. 413

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΑΙΓΛΗ ΠΑΠΑΓΟΥ

 

που εδρεύει στον Παπάγο, Αναστάσεως 90 (διεύθυνση αλληλογραφίας Βλαχάβα 19, 156 69 ΠΑΠΑΓΟΣ) Α.Φ.Μ. 099542465, ΔΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ, και έχει συσταθεί και λειτουργεί νόμιμα, δυνάμει της υπ’ αριθ. 3954/20-06-1996 Απόφασης του Πρωτοδικείου Αθηνών και έχει καταχωρηθεί στο βιβλίο των σωματείων με Αριθμό Μητρώου Α.Μ. 20792.

 

Σύμφωνα με βάση τον Νόμο και το Καταστατικό του Σωματείου

 

καλούνται

 

τα Ταμιακώς ενήμερα τακτικά μέλη, δηλαδή τα ενεργά για το 2022, σύμφωνα με τη συνημμένη Ονομαστική Κατάσταση, σε Τακτική Γενική Απολογιστική Συνέλευση που θα λάβει χώρα στις 28 Ιανουαρίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.00, με ηλεκτρονικά μέσα, λόγω της έκτακτης υγειονομικής κατάστασης και εντός των μέτρων πρόληψης για την αποφυγή της εξάπλωσης της Covid-19. Συγκεκριμένα, την Παρασκευή 28 Ιανουαρίου, λίγο πριν από τις 18.00, περί τις 17.50, θα σταλεί σε όλα τα ενεργά μέλη μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με σύνδεσμο σύνδεσης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Zoom, μέσω του οποίου θα συνδεθούν για την πραγματοποίηση της Γ.Σ.

 

προκειμένου να αποφασίσουν επί των κατωτέρω θεμάτων ημερησίας διάταξης:

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 

                                    1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γ.Σ.

                                    2. Επικύρωση πρακτικών της προηγουμένης Γ.Σ.

                                    3. Ενημέρωση για την εγγραφή νέων μελών και έγκριση εγγραφής.

                                    4. Απολογισμός χρονικής περιόδου 1/10 -31/12/2021.

                                    5. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής για τη χρονική περίοδο 1/10 -31/12/2021.

                                    6. Έγκριση Απολογισμού για τη χρονική περίοδο 1/10 -31/12/2021 και απαλλαγή ευθύνης Δ.Σ.

                                    7. Συνολικός Απολογισμός Οικονομικού Έτους 2021.

                                    8. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής για το 2021.

                                    9. Έγκριση Απολογισμού 2021 και απαλλαγή ευθύνης Δ.Σ.

                                    10. Προγραμματισμός και Προϋπολογισμός 2022.

                                    11. Έγκριση Προγραμματισμού και Προϋπολογισμού 2022.

 

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας (50% των ταμιακώς εντάξει μελών συν ένα επιπλέον ταμιακώς εντάξει μέλος) για τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης της Παρασκευής 28/1/2022, η Γ.Σ. θα πραγματοποιηθεί με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή σύνδεση μέσω Zoom, ανεξαρτήτως αριθμού παρόντων μελών, την επομένη ημέρα, Σάββατο 29 Ιανουαρίου, την ίδια ώρα, μέσω συνδέσμου που θα αποσταλεί στα ενεργά μέλη στις 17.50.

 

Κατά πάσα πιθανότητα η απαρτία θα επιτευχθεί το Σάββατο 29 Ιανουαρίου και γι’ αυτό την ημέρα αυτή είναι που πρέπει να είναι παρόντες, αν είναι δυνατόν, όλα τα ενεργά μέλη (υπόψη ότι το σύνηθες είναι η επίτευξη της απαρτίας να επιτυγχάνεται τη δεύτερη ημέρα).

 

Προσοχή: Σε περίπτωση αδυναμίας συνδέσεως με τον παραπάνω τρόπο η συμμετοχή οποιουδήποτε ενεργού μέλους μπορεί να θεωρηθεί έγκυρη εφόσον αποστείλει ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση του Ομίλου panioan@otenet.gr ψηφίζοντας Ναι ή Όχι στα Θέματα Ημερησίας Διάταξης, το αργότερο έως στις 20.00 της 28 Ιανουαρίου.

 

Πιο αναλυτικά:

 

Η εναλλακτική δυνατότητα ψηφίσεως του Απολογισμού, της απαλλαγής από την ευθύνη του Δ.Σ. και του Προγραμματισμού για το 2022 είναι η αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση panioan@otenet.gr σημειώνοντας ΝΑΙ ή ΟΧΙ ως απάντηση στις εξής ερωτήσεις:

 

Εγκρίνετε και ψηφίζετε τον Απολογισμό της περιόδου 1/10/21 - 31/12/2021;

 

Εγκρίνετε και ψηφίζετε την απαλλαγή από κάθε ευθύνη της Ταμία, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και του Δ.Σ. για την περίοδο 1/10/21 - 31/12/2021;

 

Εγκρίνετε και ψηφίζετε τον συνολικό Απολογισμό του οικονομικού έτους 2021, από 1/1/2021 έως 31/12/2021;

 

Εγκρίνετε και ψηφίζετε την απαλλαγή από κάθε ευθύνη της Ταμία, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και του Δ.Σ. για το οικονομικό έτος 2021, από 1/1/2021 έως 31/12/2021;

 

Εγκρίνετε και ψηφίζετε τον Προϋπολογισμό για το οικονομικό έτος 2022;

 

Εναλλακτικά: ΝΑΙ ή ΟΧΙ σε όλα.

 

Το μήνυμα αυτό μπορεί να αποσταλεί με την πρώτη ευκαιρία αφού λάβετε γνώση του Απολογισμού και της Εκθέσεως της Εξελεγκτικής Επιτροπής και του συγκεκριμένου Προϋπολογισμού.

 

Την προηγούμενη από τη Γ.Σ. εβδομάδα, την Παρασκευή 21 Ιανουαρίου στις 12.00 και στις 18.00 θα σας αποσταλεί σύνδεσμος για άμεση δοκιμαστική σύνδεση.

 

Σχετικά με τον Κατάλογο των Ενεργών μελών που επισυνάπτεται, κάθε μέλος του σωματείου έχει, σύμφωνα με τον Νόμο δικαίωμα να υποβάλει έγγραφες αντιρρήσεις κατά του καταλόγου, ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών ημερών από τη δημοσίευσή του.

 

Η προθεσμία για την πληρωμή των οφειλομένων συνδρομών των εγγεγραμμένων μελών, προκειμένου να μπορούν να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν στη Γ.Σ. λήγει το βράδυ της Τετάρτης 25 Ιανουαρίου.

 

Σε κάθε περίπτωση ο Όμιλος θα ανακοινώσει τον Τελικό Κατάλογο των Ενεργών Μελών, δηλαδή των ταμιακώς εντάξει, στις 26 Ιανουαρίου.

 

Επισημαίνεται ξανά ότι το πιθανότερο και μάλλον βέβαιο είναι η Γ.Σ. να πραγματοποιηθεί στις 29/1/22).

 

Μέσα σε μία εβδομάδα από σήμερα θα σας κοινοποιηθεί ο Απολογισμός χρονικής περιόδου 1/10 -31/12/2021, ο συνολικός Απολογισμός Οικονομικού Έτους 2021, οι Εκθέσεις της Εξελεγκτικής Επιτροπής για τους παραπάνω απολογισμούς και ο Προγραμματισμός και Προϋπολογισμός 2022.

 

 

             Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                                                                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

                    Κωνσταντίνος Βάθης                                                                                                                  Ιωάννης Παναγάκος

 

Α.Π.Ο. ΑΙΓΛΗ ΠΑΠΑΓΟΥ

17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022                   

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ 17- ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ «ΕΚΛΕΓΕΙΝ ΚΑΙ ΕΚΛΕΓΕΣΘΑΙ» ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΙΣ Γ.Σ.

ΜΕ ΤΗΝ 17η/1/2022

 

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΑΗΤ

ΑΑΑ

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΚΑΙ ΠΟΣΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΠΟΣΟ

ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

2022

ΗΜ/ΝΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

2022

ΔΙΚΑΙΩΜΑ

ΓΙΑ Γ.Σ.

ΠΑΡΑT/ΣΕΙΣ

ΔΙ

 

 

 

 

 

 

 

ΝΑΙ                    ΟΧΙ

 

1

ΒΑΘΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

11

10

27/1/1996 - 10000 δρχ.

30,00 €.

10/1/2022

ΝΑΙ

 

2

ΒΑΡΣΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

638

331

29/9/2007 - 20,00 ευρώ

30,00 €.

14/1/2022

ΝΑΙ

 

3

ΔΑΜΗΛΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

1206

610

16/1/2014 - 10,00 ευρώ

-

 

ΟΧΙ

Μέχρι 17/1/22

4

ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΜΑΡΙΑ

3450

2137

31/10/2020 - 20,00 ευρώ

30,00 €.

13/1/2022

ΝΑΙ

 

5

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

3439

2134

28/6/2020 - 20,00 ευρώ

30,00 €.

17/1/2022

ΝΑΙ

 

6

ΚΕΛΛΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

2574

1550

6/12/2017 - 20,00 ευρώ

-

 

ΟΧΙ

Μέχρι 17/1/22

7

ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

1401

741

28/1/2015  20,00 ευρώ

30,00 €.

13/1/2022

ΝΑΙ

 

8

ΚΟΥΤΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

236

152

20/1/2002 - 15,00 ευρώ

-

 

ΟΧΙ

Μέχρι 17/1/22

9

ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ

1249

641

7/6/2014 - 10,00 ευρώ

30,00 €.

17/1/2022

ΝΑΙ

 

10

ΜΑΧΑΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

1851

1040

6/4/2016 - 20,00 ευρώ

-

 

ΟΧΙ

Μέχρι 17/1/22

11

ΝΤΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

1833

1033

2/4/2016 - 20,00 ευρώ

30,00 €.

17/1/2022

ΝΑΙ

 

12

ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

2009

1133

24/9/2016 - 20,00 ευρώ

30,00 €.

17/1/2022

ΝΑΙ

 

13

ΠΑΪΖΑΝΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ

1250

642

8/6/2014 - 10,00 ευρώ

30,00 €.

15/1/2022

ΝΑΙ

 

14

ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

16

15

27/1/1996 - 10000 δρχ.

30,00 €.

1/1/2022

ΝΑΙ

 

15

ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

6

1

30/12/1995 - 10000 δρχ.

30,00 €.

1/1/2022

ΝΑΙ

 

16

ΠΑΝΑΓΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ

228

144

20/1/2002 - 15,00 ευρώ

30,00 €.

1/1/2022

ΝΑΙ

 

17

ΠΑΝΑΓΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

230

146

20/1/2002 - 15,00 ευρώ

30,00 €.

1/1/2022

ΝΑΙ

 

18

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

1785

1000

24/2/2016 - 20,00 ευρώ

30,00 €.

17/1/2022

ΝΑΙ

 

19

ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ

3449

2136

31/10/2020 - 20,00 ευρώ

-

 

ΟΧΙ

Μέχρι 17/1/22

20

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 

3500

2166

  29/1/21 - 20,00 ευρώ

30,00 €.

16/1/2022

ΝΑΙ

 

21

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝ.

424

242

15/6/2005 - 15,00 ευρώ

30,00 €.

14/1/2022

ΝΑΙ

 

22

ΡΑΛΛΗ ΕΛΕΝΗ

1513

806

9/5/2015 - 20,00 ευρώ

30,00 €.

1/1/2022

ΝΑΙ

 

23

ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ

2291

1343

12/5/2017 - 20,00 ευρώ

-

 

ΟΧΙ

Μέχρι 17/1/22

24

ΣΜΙΤΖ ΙΩΑΝΝΑ

131

87

6/1/1999 - 1000 δρχ.

30,00 €.

15/1/2022

ΝΑΙ

 

25

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

3455

2142

31/10/2020 - 20,00 ευρώ

30,00 €.

17/1/2022

ΝΑΙ

 

26

ΤΖΟΥΜΠΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ

1005

515

29/1/2012 - 30,00 ευρώ

-

 

ΟΧΙ

Μέχρι 17/1/22

27

ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ ΛΑΜΠΟΥ ΑΝ.

1006

516

29/1/2012 - 30,00 ευρώ

30,00 €.

7/1/2022

ΝΑΙ

 

28

ΤΣΕΜΠΕΡΛΙΔΟΥ-ΝΙΚΟΛΕΤΑ

639

332

29/9/2007 - 20,00 ευρώ

30,00 €.

1/1/2022

ΝΑΙ

 

             

 

 

 

                   

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

            Όσοι στην Κατάσταση φαίνονται ως να μη έχουν ακόμα πληρώσει τη συνδρομή τους, ενδεχομένως να έχουν πληρώσει, αλλά ακόμα δεν φαίνονται στο λογαριασμό της Τράπεζας, γιατί, ανάλογα με τον τύπο πληρωμής, υπάρχει κάποια χρονική καθυστέρηση για την εμφάνιση της δοσοληψίας.

 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Δικαίωμα Εκλέγειν και Εκλέγεσθαι, καθώς και Ψήφου στις Γ.Σ.: Δικαίωμα εκλέγειν» και «εκλέγεσθαι, καθώς και συμμετοχής και ψήφου στις Γ.Σ. έχουν τα μέλη μετά από ένα έτος από την εγγραφή τους.

 

             Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                                                                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

                   Κωνσταντίνος Βάθης                                                                                                                    Ιωάννης Παναγάκος